Седиштето на КАБТЕЛ е на ул. Перо Наков бр.1, Управна зграда ЖАС I кат, Скопје
Од седиштето ја покриваме целата територија на земјата.