Повеќе од две илјади хектари земјоделско земјиште е покриено со затворен систем за наводнување во валандовско. Почнува да функционира хидросистемот „Јужна Вардарска Долина“. Земјоделците во него гледаат спас од долготрајните суши.  Системот ќе овозможи навремено и рационално наводнување, но и поголеми приноси во земјоделството. Хидросистемот чинeше 24 милиони евра. Финансиран е преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со пари на македонската влада и Владата на СР Германија.

Клиент:
Ваталко - Хидро Систем "Јужно Вардарска долина"
Индустрија:
Јавни Институции
Продукти и решенија:
Автоматизација на хидро систем

Предизвици

Централен систем за надзор, управување и автоматска регулација (SCADA) на главната пумпна станица во Удово и бустер пумпни станици за наводнување, изведен со помош на програмскиот пакет GENESIS64 на компанијата ICONICS.

Продукти и решенија

Системот за наводнување SCADA во Јужна Вардарска Долина содржи централен компјутер со инсталирана база и апликативни програми за работа на системот поврзан со централен монитор кој има задача да го генерира визуелниот приказ. Компјутерот се наоѓа во објектот во специјално обезбедена просторија лоцирана во ПС Удово. Сите генерирани извештаи можат да се испечатат. Задачите на системот се:

 • Автоматско управување, следење и регулирање на работните процеси на технолошките единици во реално време од едно работно место-компјутер.
 • Собирање на сите важни параметри од објектите и нивно прикажување на операторот на монитор со моменталните вредности и состојби – мерење на проток, притисок, кумулативен проток, алармирање, покажување кои потрошувачи работат, прикажување вредности на аналогните сигнали што се водени до извршните регулаторни органи, прикажување на состојбата на бројачот на работно време на потрошувачите на мотори итн…
 • Во случај на дефект на кој било дел од опремата и сензорите или отстапување на претходно поставените вредности од внесените параметри за кривата на пумпите, веднаш аларм на мониторот со објаснување на настаните, проследен со звук сигнал и снимен во датотека
 • Следење со однапред дефинирани гранични вредности (притисок, проток, броење на работни часови за потрошувачите на мотори итн.)
 • Реализација на далечинско управување со табеларни ролетни, по барање на операторот од мониторот со издавање на поединечни управни налози, овластување за започнување или прекинување на работа на ниво на целата пумпна станица или автоматски
 • Броење на часовите на работа на секој потрошувач на мотор
 • Спречување на струен удар со помош на помошно напојување за одржување на однесувањето на системот во случај на прекин на напојувањето од градската мрежа и враќање на напонот
 • Дефинирање на различни нивоа на пристап до системот
 • Архивирање на податоци собрани од мерења, нивно прикажување во форма на временски ориентирани дијаграми, графикони и сл. со цел да се анализира работата на системот во одреден временски период

Зошто КАБТЕЛ?

 • Комбинирајќи ја нашата релевантна индустриска експертиза и искуство за имплементација во различни области, ги анализираме вашите постоечки работни текови и ги идентификуваме вашите најголеми можности и потреби за автоматизација.

  Откако ќе ги идентификуваме, ги разложуваме на нивните составни делови и започнуваме да градиме патоказ за имплементација за нив врз основа на најдобриот пристап за автоматизација.

  Ние тесно соработуваме со вас за да изградиме процеси на автоматизација, користејќи го едноставниот кориснички интерфејс на системот и визуелниот преден дел за дизајнирање интегрирани работни текови, сите во една платформа, користејќи решенија и експертизи, сопствени или поддржани од етаблирани партнерски брендови.

  Решенијата се custom-made, клуч на рака, интегрирани со тековните процеси, со имплементирани дополнителни решенија за сајбер безбедност, континуирана поддршка од нашите сертифицирани колеги. Имплементацијата овозможува: Зголемена продуктивност, посилна безбедност, рационализирана усогласеност, поголема оперативна ефикасност, подобра соработка, подобрена испорака на услуги, значителни заштеди на трошоците, намалени грешки, стандардизирани процеси, стекната транспарентност, подобрено задоволство на клиентите…

Придобивки

 • Централизирано следење на работата на сите системи од едно место во реално време
 • Итно откривање на грешки и надминување на параметрите кои се важни за работата на објектот
 • Навремено предупредување за неопходно сервисирање на опремата врз основа на бројач на работно време
 • Генерирање на база на податоци за функционирање на системот која е неопходна за техно-економски анализи
 • Можност за користење програмски пакети за заштеда на енергија при работа на системот
 • Намалување на работната моќност
 • Поедноставување на кабинетите за електрични погони со сведување на класичните техники на реле на минимум, што резултира со намалување на нивните димензии и поедноставување на одржувањето.